Охорона праці, навколишнього середовища та промислова безпека

У процесі виробничої діяльності ТОВ "Олсідз Блек Сі" приділяє першочергову увагу питанням безпеки праці працівників, зниження аварійності і травматизму, створення гідних умов праці, встановлюючи пріоритет цих питань над будь-якими іншими організаційними і технічними завданнями. Компанія продовжує демонструвати високий рівень забезпечення промислової безпеки та охорони праці в олійно-жировій галузі України. 

 Неухильне дотримання правил охорони праці, промислової та пожежної безпеки на виробничих майданчиках ТОВ «Олсідз Блек Сі» сприяє тому, що виробничий травматизм у компанії тривалий час зберігається на досить низькому рівні.

Компанія проводить планомірну роботу щодо поліпшення умов праці на робочих місцях. Основним інструментом оцінки умов праці та управління ними є процедура, регламентована для цих цілей українським законодавством - проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Частка працівників Компанії, які працюють у шкідливих умовах праці, завдяки послідовному впровадженню заходів щодо поліпшення умов праці, протягом останніх років впевнено знижується.

У рамках виконання зобов'язань Політики ТОВ «Олсідз Блек Сі» у галузі промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища з метою мінімізації виробничих та професійних ризиків розробляються і реалізуються відповідні корпоративні програми. Планування заходів програм базується на комплексному і цілісному підході до розвитку ТОВ «Олсідз Блек Сі», збереженні і розширенні конкурентних переваг на основі створення та використання найкращих доступних ефективних технологій, що дозволяють розвивати матеріально-технічний, технологічний і управлінський потенціал, забезпечувати безпеку людей і збереження якості довкілля в зоні діяльності компанії, підтримувати і покращувати репутацію компанії як соціально відповідальної організації.

Основні напрями Програми:

  • навчання, підготовка і підвищення рівня кваліфікації працівників
  • приведення робочих місць у відповідність з нормативними вимогами;
  • забезпечення працівників засобами індивідуального захисту і належними санітарно-побутовими та лікувально-профілактичними умовами;
  • організація охорони здоров'я працівників відповідно до державних і корпоративних стандартів;
  • вдосконалення управління промислової і пожежною безпекою і охороною праці, нормативно-правове та організаційне забезпечення;
  • попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій;
  • забезпечення вирішення поставлених завдань на сучасному науково-технічному рівні.

Адміністрація Компанії на основі принципів соціального партнерства здійснює цілеспрямовану роботу щодо захисту законних інтересів і прав працівників на здорові і безпечні умови праці.

Особлива увага приділяється контролю за якістю навчання працівників безпечним прийомам і методам роботи, дотримання вимог безпеки, профілактики виробничого травматизму та профзахворюваності, станом медичного обслуговування, забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту, інформування працівників в області безпеки праці та інших напрямках по вихованню у працівників культури безпеки праці.

Розуміючи ступінь відповідальності перед суспільством за забезпечення безпеки і здоров'я персоналу і населення, раціональне використання природних ресурсів і збереження сприятливої ​​екологічної ситуації, ТОВ «Олсідз Блек Сі» в своїй роботі керується найвищими стандартами в галузі промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища.

У 2022 за результатами незалежного аудиту ТОВ «Олсідз Блек Сі» підтвердив відповідність Системи управління промисловою безпекою, охороною праці і навколишнього середовища вимогам міжнародних стандартів ISO 14001:2015 (Environmental management system) та ISO 45001:2018 (Occupational health and safety management systems). Основна мета цих стандартів - допомогти підприємствам, які їх впроваджують, досягти нульового травматизму і дбайливого ставлення до навколишнього середовища. Компанією отримано відповідні сертифікати.

Сертифікат ISO 14001:2015  свідчить про те, що Компанія затвердила екологічну політику і дотримується її в своїй роботі, здійснює постійне поліпшення системи екологічного менеджменту і вживає всіх заходів для запобігання негативного впливу на навколишнє середовище. Природоохоронна діяльність є невід'ємною частиною успішного ведення бізнесу. Забезпечення екологічної безпеки виробництва та зниження випливу на навколишнє середовище – ось ключові фактори сталого розвитку та конкурентоспроможності підприємства, підґрунтя для успішного міжнародного співробітництва.

Сертифікат ISO 45001:2018  свідчить про те, що в Компанії успішно функціонує система управління професійною безпекою і здоров'ям і додаються необхідні зусилля для мінімізації виробничих і професійних ризиків, поліпшення умов праці працівників, забезпечення готовності персоналу до аварійних ситуацій.

 

СЕРТИФІКАТИ

     

 

 

 

 

Share: